cach ep do tim max op 6dong!!!!!!!!!
Các loại giày

1.1Hệ Thủy, Thổ, Kim,:

- Dòng 1: Tốc Độ di chuyển

Hút = ht cấp 2 + 1 TT ra PC 5

Ép = PC 5 + HT 3 + 3 PD Đại + + 2 Tt

- Dòng 2 : Thời Gian Làm Choáng, thời gian trúng độc :

Hút = HT 3 + 3 PD Đại từ đồ choáng 40 ra PC 4 hoặc 5
Ép = PC 5 + HT 3 + 4 PD Đại + 1 TT


- Dòng 3: Sinh lực

Hút = ht cấp 2 + 1 TT ra PC 5

Ép = PC 5 + HT 3 + 4 PD Đại + 1 TT


- Dòng 4 : Kháng : có 2 cách

Cách 1 là hút = HT 3 + 1 PD từ đồ KH 25% ra PC 5, hút 3 lần và nâng cấp lên PC 6

Cách 2 là hút trực tiếp = HT cấp 4 + 1 TT + 5 PD Đại từ KH 25%

Ép = HT 4 + 6 PD Đại

- Dòng 5 : Nội lực :

Hút = HT 3 + 4 PD Đại lên PC 5
Ép = PC 5 + HT 3 + 4 PD Đại 1 TT( Nếu là giày 6 dòng thì thay dòng KH = dòng sk, hút = HT cấp 3 + 2 PD Đại. ép + 1 Tt + 3 PD. Dòng Kháng thì hút = HT 4 + 4 PD Đại ra PC 5 ép = HT 4 + 6 PD Đại + 1 TT

Nếu không ép sinh khí mà ép CHSTTNL thì Hút = HT 4 + 3 PD ra PC 5, Ép = PC 5 + HT 3 + 1 PD


1.2.Hệ Mộc

- Dòng 1 : Tốc độ di chuyển giống công thức bên trên.
- Dòng 2 : Kháng : hút = HT 5 + 6 TT + 2 PD Đai từ đồ KL 30% ra đá PC 7
ép = HT 5 + 6TT + 2 PD Đại ( Né tránh thấp chỉ cần HT 3 )
- Dòng 3 : Sinh lực : hút = HT 2 + 1 TT từ đồ sl >160 ra đá PC 5 hoặc 6
ép = PC 6 + HT 3 + 4 PD Đại


- Dòng 4 : Chuyển hóa sát thương thành nội lực:

Hút = HT 4 + 3 PD ra PC 5
Ép = PC 5 + HT 3 + 1 PD

- Dòng 5 : Nội lực :

Hút = HT 4 + 3 PD ra PC 5
Ép = PC 5 + HT 3 + 1 TT

1.3.Hệ Hỏa :

- Dòng 1 : Tốc độ di chuyểngiống các loại giày trên:

- Dòng 2 : Làm Chậm :

Hút = ht cấp 2 + 1 TT ra PC 5

Ép = HT 3 + 4 PD Đại

- Dòng 3 : Sinh lực giống sinh lực các đồ trên.

- Dòng 4 : PT

Hút = HT 5 + 6 TT + 2 PD ra phẩm chất 7
Ép = HT 5 + 6 TT + 2 PD

Né tránh cao cần PC 8 bản 3.20 mới max.

Với giày nữ chỉ cần PC 6 + HT 5 + 4 tử + 4 đại.
( Né tránh cao PC 7 )
- Dòng 5 : Nội Lực:

Hút = HT 2 + 3 TT + 5 Đại từ đồ nl >160 ra PC6 hoặc 7
Ép = HT 3 + 3 TT + 5 Đại.

( Nếu là giày 6 dòng thì thay dòng TGLC = dòng tp hút và ép dều = HT 3 + 2 PD, dòng TGLC ẩn 2 ép và hút như cũ. Dòng PT ẩn 3 thì hút = HT 5 + 1 TT + 4 PD ra PC 6 ép = HT 5 + 6 TT + 2 PD. Né tránh cao thì phải PC 7

Giày nữ ẩn 3 PT chỉ cần PC 6 + HT 5 + 6 TT + 2 đại max tất cả loại giày )

Nếu không ép TP mà ép CHSTTNL thì Hút = HT 4 + 3 PD ra PC 5, Ép = PC 5 + HT 3 + 1

download

Bạn Đã Đọc Bài Này Chưa: